دوفصلنامۀ کشکول، با هدف ارائۀ تازه‌ترین پژوهش‌های کُردشناسی مبتنی بر اَسناد و نُسخه‌های خطی، آمادۀ دریافت و بررسی مقالات پژوهشگران محترم می‌باشد.

تنها مقالاتی در فرآیند پذیرش و بررسی قرار می‌گیرند که براساس شیوه‌نامۀ کشکول تنظیم شده باشد.

magazine
دورۀ انتشار: دوفصلنامه
زبان: فارسی ـ کُردی
شمارۀ مجوز: ۷۴۴۷۴
شاپای چاپی: ۴۰۴۳-۲۴۷۶
تأسیس: پاییز ۱۳۹۴

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمّد عبدلی

سردبیر: عبدالله صمدی

مدیر مالی: محسن مولوی

ویراستار فارسی: محمّد عثمانی

ویراستار کُردی: سید اسلام دعاگو

صفحه آرا و طراح جلد: ناهید صوفی زاده

مشاوران علمی (به ترتیب الفبا):

آلی، عزیز

احمدیان، محمد

حسین‌پور، جعفر

صمدی، سید محمد

قره‌داغی، محمدعلی

هاشمی، سید معتصم

نظامی، سید جلال

یوسف، عبدالرقیب

داوران:

چمن‌آرا، بهروز

سعیدی، فاتح

سلیمی، اسماعیل

کیانفر، جمشید

سپهرالدین، ابوبکر

قوسی، محسن

گلزاری، مسعود

محمدی، امیر

ولی، وهاب

یوسفی، عثمان

نسخه‌های اخیر